Tag: ชวนเด็กทำสวนยังไงให้เหมาะกับวัย

ชวนเด็กทำสวนยังไงให้เหมาะกับวัย
การจัดสวนจัดสวนหย่อมและทำบ่อปลาข้างบ้าน

ชวนเด็กทำสวนยังไงให้เหมาะกับวัย

การที่เด็กได้เรียนรู้ชีวิตจากธรรมชาติมากขึ้น มีมุมมอง และความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น มีทักษะความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เด็กได้ปลูกผักกินเอง มีส่วนช่วยให้เด็กมีความรู้เรื่องโภชนาการมากขึ้น...