Day: April 14, 2020

Hemerocallis (Daylilies)

Hemerocallis citrina , ชื่อสามัญ citron daylily และ daylily สีเหลืองยาว เป็นสายพันธุ์ของพืช ยืนต้น  สมุนไพรใน ตระกูล Asphodelaceae Hemerocallis (Daylilies) Hemerocallis lilioasphodelus L. Xanthorrhoeaceae Hemerocallis citrina สามารถมีความสูง 90–120 เซนติเมตร…

Read More